Aspirantenavonden

Wintelre, juli 2019

Beste leden,
Binnenkort starten wij weer met de aspirantenavonden.
Deze avonden zijn verplicht voor iedere aspirant. Hun aanwezigheid wordt bij deze avonden daarom ook op de stagekaart afgetekend. Ofschoon een aspirant 2 jaren heeft om dit lessenpakket te volgen heeft het onze voorkeur (geen bindende eis) dat deze avonden voorafgaande aan de stage perioden worden gevolgd. Wij enthousiasmeren dit, om de werkdruk bij onze mentoren te minimaliseren,

De aspiranten beschikken immer dan bij aanvang al over een essentiële basiskennis. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn deze avonden toegankelijk voor alle aspiranten. Voor aspiranten, die lid zijn van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen geldt, -omdat het NOVO deze avonden faciliteert-, een gedifferentieerde kostprijs.

Wat kunt u verwachten:
U krijgt les volgens een vooropgezet lesplan dat aansluit bij de in de wet beschreven 11 vaardigheden. Voor de beheersbaarheid zijn deze vaardigheden vertaald in eindtermen.
Tijdens de les krijgt de aspirant uitreikstukken en vragen over de gedoceerde stof uitgereikt.
In iedere volgende les worden deze vragen dan weer behandeld. Naast de theorie krijgt de aspirant waar mogelijk ook praktijkles om zelfstandig aangeleerde vaardigheden te beoefenen.
De avonden worden verzorgd door docenten afkomstig uit onze verenigingen en zullen om stipt 20:00 uur beginnen. De zaal zal vanaf 19:30 uur open zijn. Er zal een pauze van ongeveer 20 minuten zijn om circa 20:50 uur en de avonden eindigen tussen 22:00 en 22:30 uur.
De avonden zullen (indien niet anders vermeld) plaatsvinden bij “ ZOO Veldhoven”, Wintelresedijk 51, 5507 PP Veldhoven.
Vanaf de N2 (let op, niet de A2!) neemt u afrit 29, hier moet u de borden Flightforum aanhouden, daarna volgt u de borden Industrieterrein Habraken. U komt uit op de Oersebaan waar u op de 5e rotonde de eerste afslag rechts neemt. Na 20 meter is rechtsaf de Wintelresedijk. De meeste navigatiesystemen komen uit bij een afgesloten weg, neem dus vooral deze routebeschrijving mee.

Kosten:
Wij vragen voor deze avonden voor leden van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen een eigen bijdrage van €15,- per persoon, per avond.
Niet leden, kunnen ook deelnemen, maar omdat zij gebruik maken van NOVO faciliteiten, geldt voor hen een kostprijs van €50,- per avond.

Het rooster van de avonden in 2019 ziet er als volgt uit:

5 september:
Eerste uur / kennismaking, Uitreiken informatiemap, uitleg over de 11 vaardigheden, de eindtermen, de werkwijze van het portfolio en de stagekaart, de eisen die aan de opleiding worden gesteld en de voorwaarden voor het maken en beoordelen van de stageverslagen.
Roofvogelherkenning, die zich uitsluitend beperkt tot de in de syllabus genoemde soorten.

Na de pauze: de chronologie van de 11 vaardigheden.

Vaardigheid H1
De omgang met Jachtvogels
Afbakening: Aanschaf en voorwaarden, de transportwijzen, inrollen, administratieve verplichtingen, de huisvesting, de dagelijkse omgang, training en communicatie

12 september: praktijkavond:
Vaardigheid H2
Aanleggen en vervaardigen van tuigage
Afbakening: Fournituren, leerbewerking, knopen, hulpmiddelen.
(NB! Schaar, snijplank, gaatjestang en mesje zelf meenemen).
Vaardigheid H3
(Dit betreft een onderdeel van) de Verzorging van jachtvogels
Afbakening: behandeling van het verenkleed, de verzorging van de handen, de nagels en de snavel

19 September:
Vaardigheid H3
Verzorging van jachtvogels (vervolg)
Afbakening: Controle gezondheid, hygiëne bepalingen, voedsel en voedselveiligheid, ziekteleer en medicijnen.
Vaardigheid H4
Het dragen en zeeg maken van jachtvogels
Afbakening: Juveniele, (versus) een gemuite jachtvogel, conditiegewicht, zeeg maken, afdragen, de muit, het muithuis en de opname van de vogel na de muit

26 September:
Vaardigheid H5
Het aanleren van gewenst gedrag en het jagen met een jachtvogel
Afbakening: In conditie brengen en houden, binden aan de loer/balg, aan haar- en veerwild brengen, gewenning aan honden en fretten, het aanleren van gewenst gedrag en het communiceren met jachtvogels.
Vaardigheid H6
Het voorkomen en afleren van ongewenst gedrag
Afbakening: het herkennen, voorkomen en afleren van ongewenst gedrag
De afronding van nog onbehandelde onderdelen in de Vaardigheden Het houden, verzorgen en afdragen van jachtvogels.

3 Oktober:
Vaardigheid J1
Beoordelen inzetbaarheid jachtvogels
Afbakening: symptomen en afwijkingen in uiterlijk gedrag, beoordelen van de inzetbaarheid, gebruik van de weegschaal, jachtgewicht, organisatie en keuze van de jachtdag.
Vaardigheid J2
Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn
Afbakening: Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn

10 oktober:
Vaardigheid J4
Zoeken en terugvangen van verloren jachtvogels
Afbakening: Hulpmiddelen, werkwijze opsporen en het alloceren m.b.v. telemetrie en op de natuurlijke manier.
Werkwijze terugvangen verloren jachtvogels inclusief, hulpmiddelen en de daaraan gekoppelde juridische en administratieve voorwaarden.
Vaardigheid J5
Toepassen Fret en Hond
Fretteren
Afbakening: Huisvesting, omgang, voeding, inzet en telemetrie
Honden
Afbakening: Staande en drijvende honden, inzet bij de hoge en de lage vlucht, het gebruik van honden voor het schot, steadyness, aanschaf en training, commando’s, gebaar- en fluitsignalen
De afronding van nog onbehandelde onderdelen bij De Jacht met Jachtvogels

Zondagochtend: 3 oktober: Wild praktijkdag.
Vaardigheid J3
Het doden van prooien en het slachten van aasdieren
Afbakening: Weidelijk doden, schoonmaken en behandelen van prooidieren en aasdieren (Neem hiervoor een eigen slachtmes en de map en stagekaarten mee).
Aanvangstijdstip: 10:00 uur
Locatie bij poeliersbedrijf v.d. Cruijsen
Adres: Berentsweg 6,
5451GR te Mill

Met vriendelijke groeten,
Het gehele docententeam

Vakbekwaamheidsdiploma Vogels

“De afgelopen weken is het bestuur van het NOVO meerdere malen benaderd met vragen over het ‘gerucht’ dat voor het kweken van roofvogels het Vakbekwaamheidsdiploma Vogels is benodigd. Dit gerucht vindt zijn oorsprong in de Wet Dieren / Regeling houders van dieren, waarin het houden en fokken van huisdieren als een ‘bedrijfsmatige activiteit’ wordt aangemerkt, op grond waarvan men moet beschikken over een Vakbekwaamheidsdiploma. Hieruit vloeit voort dat de valkenier die roofvogels fokt (hoe kleinschalig ook) een bedrijfsmatige activiteit verricht en daarom dient te beschikken over het Vakbekwaamheidsdiploma Vogels. Eén van de vragen luidde dan ook in hoeverre houders van de valkeniersakte (en dus in bezit zijn van een valkeniersdiploma) hiervoor vrijstelling zouden kunnen krijgen.

Het bestuur van het NOVO heeft op grond van bovenstaande vragen en zorgen uitgebreid overleg gevoerd over dit onderwerp met de uitvoerende instantie van deze wet, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

De RVO stelt dat de Regeling houders van dieren uitsluitend van toepassing is voor huisdieren/gezelschapsdieren. Hoewel onder deskundigen momenteel een discussie gaande is om te bepalen welke dieren als gezelschapsdieren worden gezien, wordt erkend dat het houden van roofvogels niet eenvoudig is en daarom ook niet echt geschikt als gezelschapsdier. De regeling is dan ook vooral bedoeld voor soorten zoals papegaaien, parkieten, duiven en dergelijke. Met andere woorden, roofvogels vallen niet onder deze regeling waardoor voor het houden van en kweken met roofvogels geen Vakbekwaamheidsdiploma Vogels is benodigd. Voor het houden van roofvogels is uitsluitend een bezitsontheffing nodig en voor het jagen een valkeniersakte.

Met dit standpunt van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland hoopt het bestuur van het NOVO de zorgen te hebben kunnen wegnemen. Mocht u in de toekomst onverhoopt met een overijverig ambtenaar te maken krijgen die een andere mening is toegedaan, verzoek ik u hem/haar met het bestuur van het NOVO contact op te laten nemen. Wij nemen het dan van u over.

Het bestuur van het NOVO”

CITES en Brexit: dit moet u doen als u wilt jagen in het Verenigd Koningkrijk met uw jachtvogel
Wilt u een havik of slechtvalk kopen of verkopen of vervoeren ten bate van de jacht? Normaal gesproken behoorde het Verenigd Koninkrijk tot de EU en u kon vrij reizen met uw vogel als u in het bezit was van een EU-certificaat. Als de Brexit daadwerkelijk door gaat dan heeft u een CITESvergunning nodig. Het EU-certificaat is dan niet meer voldoende.

CITES vergunningen
Verlaat het Verenigd Koningkrijk de EU dan gaan de regels gelden voor de handel met landen buiten de EU (derde landen). Gaat u na de Brexit uw havik of slechtvalk in-of (weder)uitvoeren van of naar het Verenigd Koningkrijk? Dan heeft u een in- en (weder) uitvoervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen op www.mijn.rvo.nl/CITES soorten de EU invoeren of (weder)uitvoeren. Hier leest u ook meer informatie over de regels van het land van invoer of uitvoer. Gaat u CITES soorten in- of (weder)uitvoeren naar het Verenigd Koningkrijk nadat het Verenigd Koningkrijk de EU verlaat? Zorg ervoor dat u op tijd de juiste vergunning(en) aanvraagt. Pas als u alle vergunningen heeft mag u de vogel in- of (weder)uitvoeren.

Zorg dat u op tijd bent!
Aanvragen van een CITES vergunning kost tijd. De beoordeling van uw vergunning aanvraag duurt ongeveer 4 weken. In de vakantieperiode kan dat oplopen evenals in het broedseizoen
Bij binnenkomst in de EU wordt uw vogel betiteld als een huisdier tenzij deze voor de handel is. Omdat u reist van binnen naar buiten van de EU en andersom krijgt u te maken met invoercontroles door de Douane en de NVWA. Met huisdieren hoeft u niet via een erkende Buitengrens Inspectie Post (BIP). Deze BIP zijn speciaal aangewezen

Aanvullende informatie – Landelijke ophokplicht en maatregelen betreffende de valkerij.

Beste Leden,
Op basis van nieuwe informatie betreffende de ophokplicht kunnen we u, in aanvulling op ons eerder bericht, meedelen dat ook voor deze vogelgriepuitbraak de lijn van 2016 wordt voortgezet. Dat betekent in concreto dat:

Binnen 10 km van het bedrijf in Biddinghuizen de jacht op wilde watervogels is verboden. Het is in deze zone ook verboden te jagen indien daarbij wilde watervogels worden verstoord.

Buiten de 10-kilometer-zone een ophokplicht voor bepaalde vogelsoorten geldt maar dit betreft niet de vogels waarmee gejaagd wordt (valkerij). Buiten de 10-kilometer-zone gelden geen beperkingen voor de jacht. 

Oproep aan valkeniers: maak melding van dode (water)vogels
Het NOVO roept de valkeniers op om dood gevonden (water)vogels te melden indien men meerdere dode watervogels (meer dan 3 eenden, zwanen of ganzen op eenzelfde plaats vindt. Neem in dat geval contact op met de NVWA via 045 – 546 31 88.

Landelijke ophokplicht en maatregelen betreffende de valkerij

Geachte leden,
 
Vanwege het vaststellen van een hoogpathogene variant van de vogelgriep (type H5 ) bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen (gemeente Dronten) is vandaag een landelijke ophokplicht voor pluimvee afgekondigd. Als NOVO hebben we daarover inmiddels contact gehad met het betreffende ministerie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op dit moment is geen sprake van een specifieke ophokplicht voor jachtvogels maar een uitbreiding op (korte) termijn van de maatregel naar jachtvogels kan niet worden uitgesloten. Het NOVO wordt daarover op de hoogte gehouden.
 
Echter, analoog aan hetgeen vorig jaar is afgekondigd, zijn de volgende maatregelen uit bijgevoegde regeling wel voor ons van toepassing:
  • artikel 17 (Een houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat het gevogelte in contact komt met gevogelte van een andere houder of met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen)
  • artikel 19 lid 1 en 2: 
    • 1. In afwijking van artikel 3.20, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
    • 2. Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren, zo nodig …….. (zie verder de bijlage).
Namens het NOVO verzoek ik u bovengenoemde maatregelen in acht te nemen. 
 
Via de NOVO website en per email zult u verder op de hoogte worden gehouden.

Valkerij erkend als cultureel immaterieel erfgoed

Het NOVO heeft dit voorjaar een voordracht gedaan om de valkerij als Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed te erkennen. Daartoe heeft zij een erfgoedzorgplan opgesteld waarin de kansen en bedreigingen voor de valkerij zijn geïnventariseerd en waarin acties zijn geformuleerd om de valkerij ook voor toekomstige generaties veilig te stellen. Een goede opleiding en overdracht van het valkeniersbedrijf naar volgende generaties is daarbij van groot belang. Maar ook het gebruik van roofvogels en de inzet daarvan bij beheer en schadebestrijding zijn onderwerpen die in de huidige tijd kritisch worden gevolgd en waar de valkerij een gedegen motivatie tegenover moet stellen.

De aanvraag door het NOVO is gedaan namens de drie bij het NOVO aangesloten valkerijverenigingen en het Valkerij en Sigarenmakerij Museum Valkenswaard. Het NOVO heeft het certificaat ontvangen op 23 juni 2013. Foto’s van deze gelegenheid zijn elders op deze site te zien. De valkerijverenigingen en het Valkerij en Sigarenmakerij Museum Valkenswaard ontvingen een persoonlijk certificaat op 20 september 2013 tijdens een erfgoeddag die door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed in Culemborg is gehouden.certificaat_01

certificaat_02