April 2020

Nieuwe syllabus ‘Jacht met jachtvogels’

De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) heeft ingestemd met het herschrijven van de syllabus ‘Jacht met jachtvogels’ door de auteurs Jan Poorthuis en Harrie Knol. De syllabus is gebaseerd op de wettelijk vastgelegde eindtermen/competenties en wordt volledig in de stijl en format van de handleiding ‘Jacht met een geweer’ geschreven. Het document bedient zich van moderne technieken, zoals o.a. de opname van QR-codes waarmee een link naar betreffende pagina’s op het internet wordt gecreëerd. De syllabus wordt niet alleen geschreven voor de aspirant-valkeniers maar ook voor de mentor, die voor de begeleiding van zijn/haar aspiranten erop terug kan vallen. Voorts maken de examinatoren bij het afnemen van de praktische examens er gebruik van. De syllabus vormt de basis voor het nog te ontwikkelen lesplan. Het voornemen is om uiterlijk september 2021 het project te hebben afgerond. Het NOVO heeft er mee ingestemd om voor de korte termijn (vanaf heden tot de introductie van de nieuwe syllabus) het volledige pakket van 10 aspirantenavonden en de syllabus voor een vast bedrag van €350 (lid of geen lid van een valkeniersvereniging) aan te bieden.

Waarom jagen jagers?

Nienke, Matthijs, Sosha en Jonata gaan op avontuur in de natuur!

SchoolTV voor kinderen van 9-12 jaar.

Onze voorouders, de jagers en verzamelaars, gingen gekleed in dierenhuid hun prooi achterna. Jagen lijkt iets van vroeger, maar het wordt ook in Nederland nog steeds gedaan. Matthijs en Sosha gaan op jacht met drie jagers die vertellen waarom en hoe ze jagen. Want wist jij dat niet alle jagers schieten? Hans Bruil, valkenier en lid van de Orde der Nederlandse valkeniers, laat zien dat je een konijn ook kunt vangen met een havik.

Leuk programma.

https://www.npostart.nl/VPWON_1311271

Aspirantenavonden

Wintelre, juli 2019

Beste leden,
Binnenkort starten wij weer met de aspirantenavonden.
Deze avonden zijn verplicht voor iedere aspirant. Hun aanwezigheid wordt bij deze avonden daarom ook op de stagekaart afgetekend. Ofschoon een aspirant 2 jaren heeft om dit lessenpakket te volgen heeft het onze voorkeur (geen bindende eis) dat deze avonden voorafgaande aan de stage perioden worden gevolgd. Wij enthousiasmeren dit, om de werkdruk bij onze mentoren te minimaliseren,

De aspiranten beschikken immer dan bij aanvang al over een essentiële basiskennis. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn deze avonden toegankelijk voor alle aspiranten. Voor aspiranten, die lid zijn van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen geldt, -omdat het NOVO deze avonden faciliteert-, een gedifferentieerde kostprijs.

Wat kunt u verwachten:
U krijgt les volgens een vooropgezet lesplan dat aansluit bij de in de wet beschreven 11 vaardigheden. Voor de beheersbaarheid zijn deze vaardigheden vertaald in eindtermen.
Tijdens de les krijgt de aspirant uitreikstukken en vragen over de gedoceerde stof uitgereikt.
In iedere volgende les worden deze vragen dan weer behandeld. Naast de theorie krijgt de aspirant waar mogelijk ook praktijkles om zelfstandig aangeleerde vaardigheden te beoefenen.
De avonden worden verzorgd door docenten afkomstig uit onze verenigingen en zullen om stipt 20:00 uur beginnen. De zaal zal vanaf 19:30 uur open zijn. Er zal een pauze van ongeveer 20 minuten zijn om circa 20:50 uur en de avonden eindigen tussen 22:00 en 22:30 uur.
De avonden zullen (indien niet anders vermeld) plaatsvinden bij “ ZOO Veldhoven”, Wintelresedijk 51, 5507 PP Veldhoven.
Vanaf de N2 (let op, niet de A2!) neemt u afrit 29, hier moet u de borden Flightforum aanhouden, daarna volgt u de borden Industrieterrein Habraken. U komt uit op de Oersebaan waar u op de 5e rotonde de eerste afslag rechts neemt. Na 20 meter is rechtsaf de Wintelresedijk. De meeste navigatiesystemen komen uit bij een afgesloten weg, neem dus vooral deze routebeschrijving mee.

Kosten:
Wij vragen voor deze avonden voor leden van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen een eigen bijdrage van €15,- per persoon, per avond.
Niet leden, kunnen ook deelnemen, maar omdat zij gebruik maken van NOVO faciliteiten, geldt voor hen een kostprijs van €50,- per avond.

Het rooster van de avonden in 2019 ziet er als volgt uit:

5 september:
Eerste uur / kennismaking, Uitreiken informatiemap, uitleg over de 11 vaardigheden, de eindtermen, de werkwijze van het portfolio en de stagekaart, de eisen die aan de opleiding worden gesteld en de voorwaarden voor het maken en beoordelen van de stageverslagen.
Roofvogelherkenning, die zich uitsluitend beperkt tot de in de syllabus genoemde soorten.

Na de pauze: de chronologie van de 11 vaardigheden.

Vaardigheid H1
De omgang met Jachtvogels
Afbakening: Aanschaf en voorwaarden, de transportwijzen, inrollen, administratieve verplichtingen, de huisvesting, de dagelijkse omgang, training en communicatie

12 september: praktijkavond:
Vaardigheid H2
Aanleggen en vervaardigen van tuigage
Afbakening: Fournituren, leerbewerking, knopen, hulpmiddelen.
(NB! Schaar, snijplank, gaatjestang en mesje zelf meenemen).
Vaardigheid H3
(Dit betreft een onderdeel van) de Verzorging van jachtvogels
Afbakening: behandeling van het verenkleed, de verzorging van de handen, de nagels en de snavel

19 September:
Vaardigheid H3
Verzorging van jachtvogels (vervolg)
Afbakening: Controle gezondheid, hygiëne bepalingen, voedsel en voedselveiligheid, ziekteleer en medicijnen.
Vaardigheid H4
Het dragen en zeeg maken van jachtvogels
Afbakening: Juveniele, (versus) een gemuite jachtvogel, conditiegewicht, zeeg maken, afdragen, de muit, het muithuis en de opname van de vogel na de muit

26 September:
Vaardigheid H5
Het aanleren van gewenst gedrag en het jagen met een jachtvogel
Afbakening: In conditie brengen en houden, binden aan de loer/balg, aan haar- en veerwild brengen, gewenning aan honden en fretten, het aanleren van gewenst gedrag en het communiceren met jachtvogels.
Vaardigheid H6
Het voorkomen en afleren van ongewenst gedrag
Afbakening: het herkennen, voorkomen en afleren van ongewenst gedrag
De afronding van nog onbehandelde onderdelen in de Vaardigheden Het houden, verzorgen en afdragen van jachtvogels.

3 Oktober:
Vaardigheid J1
Beoordelen inzetbaarheid jachtvogels
Afbakening: symptomen en afwijkingen in uiterlijk gedrag, beoordelen van de inzetbaarheid, gebruik van de weegschaal, jachtgewicht, organisatie en keuze van de jachtdag.
Vaardigheid J2
Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn
Afbakening: Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn

10 oktober:
Vaardigheid J4
Zoeken en terugvangen van verloren jachtvogels
Afbakening: Hulpmiddelen, werkwijze opsporen en het alloceren m.b.v. telemetrie en op de natuurlijke manier.
Werkwijze terugvangen verloren jachtvogels inclusief, hulpmiddelen en de daaraan gekoppelde juridische en administratieve voorwaarden.
Vaardigheid J5
Toepassen Fret en Hond
Fretteren
Afbakening: Huisvesting, omgang, voeding, inzet en telemetrie
Honden
Afbakening: Staande en drijvende honden, inzet bij de hoge en de lage vlucht, het gebruik van honden voor het schot, steadyness, aanschaf en training, commando’s, gebaar- en fluitsignalen
De afronding van nog onbehandelde onderdelen bij De Jacht met Jachtvogels

Zondagochtend: 3 oktober: Wild praktijkdag.
Vaardigheid J3
Het doden van prooien en het slachten van aasdieren
Afbakening: Weidelijk doden, schoonmaken en behandelen van prooidieren en aasdieren (Neem hiervoor een eigen slachtmes en de map en stagekaarten mee).
Aanvangstijdstip: 10:00 uur
Locatie bij poeliersbedrijf v.d. Cruijsen
Adres: Berentsweg 6,
5451GR te Mill

Met vriendelijke groeten,
Het gehele docententeam

Cites en Brexit

CITES en Brexit: dit moet u doen als u wilt jagen in het Verenigd Koningkrijk met uw jachtvogel
Wilt u een havik of slechtvalk kopen of verkopen of vervoeren ten bate van de jacht? Normaal gesproken behoorde het Verenigd Koninkrijk tot de EU en u kon vrij reizen met uw vogel als u in het bezit was van een EU-certificaat. Als de Brexit daadwerkelijk door gaat dan heeft u een CITESvergunning nodig. Het EU-certificaat is dan niet meer voldoende.

CITES vergunningen
Verlaat het Verenigd Koningkrijk de EU dan gaan de regels gelden voor de handel met landen buiten de EU (derde landen). Gaat u na de Brexit uw havik of slechtvalk in-of (weder)uitvoeren van of naar het Verenigd Koningkrijk? Dan heeft u een in- en (weder) uitvoervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen op www.mijn.rvo.nl/CITES soorten de EU invoeren of (weder)uitvoeren. Hier leest u ook meer informatie over de regels van het land van invoer of uitvoer. Gaat u CITES soorten in- of (weder)uitvoeren naar het Verenigd Koningkrijk nadat het Verenigd Koningkrijk de EU verlaat? Zorg ervoor dat u op tijd de juiste vergunning(en) aanvraagt. Pas als u alle vergunningen heeft mag u de vogel in- of (weder)uitvoeren.

Zorg dat u op tijd bent!
Aanvragen van een CITES vergunning kost tijd. De beoordeling van uw vergunning aanvraag duurt ongeveer 4 weken. In de vakantieperiode kan dat oplopen evenals in het broedseizoen
Bij binnenkomst in de EU wordt uw vogel betiteld als een huisdier tenzij deze voor de handel is. Omdat u reist van binnen naar buiten van de EU en andersom krijgt u te maken met invoercontroles door de Douane en de NVWA. Met huisdieren hoeft u niet via een erkende Buitengrens Inspectie Post (BIP). Deze BIP zijn speciaal aangewezen

Aanvullende informatie – Landelijke ophokplicht en maatregelen betreffende de valkerij.

Beste Leden,
Op basis van nieuwe informatie betreffende de ophokplicht kunnen we u, in aanvulling op ons eerder bericht, meedelen dat ook voor deze vogelgriepuitbraak de lijn van 2016 wordt voortgezet. Dat betekent in concreto dat:

Binnen 10 km van het bedrijf in Biddinghuizen de jacht op wilde watervogels is verboden. Het is in deze zone ook verboden te jagen indien daarbij wilde watervogels worden verstoord.

Buiten de 10-kilometer-zone een ophokplicht voor bepaalde vogelsoorten geldt maar dit betreft niet de vogels waarmee gejaagd wordt (valkerij). Buiten de 10-kilometer-zone gelden geen beperkingen voor de jacht. 

Oproep aan valkeniers: maak melding van dode (water)vogels
Het NOVO roept de valkeniers op om dood gevonden (water)vogels te melden indien men meerdere dode watervogels (meer dan 3 eenden, zwanen of ganzen op eenzelfde plaats vindt. Neem in dat geval contact op met de NVWA via 045 – 546 31 88.

Landelijke ophokplicht en maatregelen betreffende de valkerij

Geachte leden,
 
Vanwege het vaststellen van een hoogpathogene variant van de vogelgriep (type H5 ) bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen (gemeente Dronten) is vandaag een landelijke ophokplicht voor pluimvee afgekondigd. Als NOVO hebben we daarover inmiddels contact gehad met het betreffende ministerie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op dit moment is geen sprake van een specifieke ophokplicht voor jachtvogels maar een uitbreiding op (korte) termijn van de maatregel naar jachtvogels kan niet worden uitgesloten. Het NOVO wordt daarover op de hoogte gehouden.
 
Echter, analoog aan hetgeen vorig jaar is afgekondigd, zijn de volgende maatregelen uit bijgevoegde regeling wel voor ons van toepassing:
  • artikel 17 (Een houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat het gevogelte in contact komt met gevogelte van een andere houder of met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen)
  • artikel 19 lid 1 en 2: 
    • 1. In afwijking van artikel 3.20, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
    • 2. Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren, zo nodig …….. (zie verder de bijlage).
Namens het NOVO verzoek ik u bovengenoemde maatregelen in acht te nemen. 
 
Via de NOVO website en per email zult u verder op de hoogte worden gehouden.

Valkerij erkend als cultureel immaterieel erfgoed

Het NOVO heeft dit voorjaar een voordracht gedaan om de valkerij als Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed te erkennen. Daartoe heeft zij een erfgoedzorgplan opgesteld waarin de kansen en bedreigingen voor de valkerij zijn geïnventariseerd en waarin acties zijn geformuleerd om de valkerij ook voor toekomstige generaties veilig te stellen. Een goede opleiding en overdracht van het valkeniersbedrijf naar volgende generaties is daarbij van groot belang. Maar ook het gebruik van roofvogels en de inzet daarvan bij beheer en schadebestrijding zijn onderwerpen die in de huidige tijd kritisch worden gevolgd en waar de valkerij een gedegen motivatie tegenover moet stellen.

De aanvraag door het NOVO is gedaan namens de drie bij het NOVO aangesloten valkerijverenigingen en het Valkerij en Sigarenmakerij Museum Valkenswaard. Het NOVO heeft het certificaat ontvangen op 23 juni 2013. Foto’s van deze gelegenheid zijn elders op deze site te zien. De valkerijverenigingen en het Valkerij en Sigarenmakerij Museum Valkenswaard ontvingen een persoonlijk certificaat op 20 september 2013 tijdens een erfgoeddag die door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed in Culemborg is gehouden.