Aanvullende informatie – Landelijke ophokplicht en maatregelen betreffende de valkerij.

Beste Leden,
Op basis van nieuwe informatie betreffende de ophokplicht kunnen we u, in aanvulling op ons eerder bericht, meedelen dat ook voor deze vogelgriepuitbraak de lijn van 2016 wordt voortgezet. Dat betekent in concreto dat:

Binnen 10 km van het bedrijf in Biddinghuizen de jacht op wilde watervogels is verboden. Het is in deze zone ook verboden te jagen indien daarbij wilde watervogels worden verstoord.

Buiten de 10-kilometer-zone een ophokplicht voor bepaalde vogelsoorten geldt maar dit betreft niet de vogels waarmee gejaagd wordt (valkerij). Buiten de 10-kilometer-zone gelden geen beperkingen voor de jacht. 

Oproep aan valkeniers: maak melding van dode (water)vogels
Het NOVO roept de valkeniers op om dood gevonden (water)vogels te melden indien men meerdere dode watervogels (meer dan 3 eenden, zwanen of ganzen op eenzelfde plaats vindt. Neem in dat geval contact op met de NVWA via 045 – 546 31 88.

Landelijke ophokplicht en maatregelen betreffende de valkerij

Geachte leden,
 
Vanwege het vaststellen van een hoogpathogene variant van de vogelgriep (type H5 ) bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen (gemeente Dronten) is vandaag een landelijke ophokplicht voor pluimvee afgekondigd. Als NOVO hebben we daarover inmiddels contact gehad met het betreffende ministerie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op dit moment is geen sprake van een specifieke ophokplicht voor jachtvogels maar een uitbreiding op (korte) termijn van de maatregel naar jachtvogels kan niet worden uitgesloten. Het NOVO wordt daarover op de hoogte gehouden.
 
Echter, analoog aan hetgeen vorig jaar is afgekondigd, zijn de volgende maatregelen uit bijgevoegde regeling wel voor ons van toepassing:
  • artikel 17 (Een houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat het gevogelte in contact komt met gevogelte van een andere houder of met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen)
  • artikel 19 lid 1 en 2: 
    • 1. In afwijking van artikel 3.20, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
    • 2. Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren, zo nodig …….. (zie verder de bijlage).
Namens het NOVO verzoek ik u bovengenoemde maatregelen in acht te nemen. 
 
Via de NOVO website en per email zult u verder op de hoogte worden gehouden.

Valkerij erkend als cultureel immaterieel erfgoed

Het NOVO heeft dit voorjaar een voordracht gedaan om de valkerij als Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed te erkennen. Daartoe heeft zij een erfgoedzorgplan opgesteld waarin de kansen en bedreigingen voor de valkerij zijn geïnventariseerd en waarin acties zijn geformuleerd om de valkerij ook voor toekomstige generaties veilig te stellen. Een goede opleiding en overdracht van het valkeniersbedrijf naar volgende generaties is daarbij van groot belang. Maar ook het gebruik van roofvogels en de inzet daarvan bij beheer en schadebestrijding zijn onderwerpen die in de huidige tijd kritisch worden gevolgd en waar de valkerij een gedegen motivatie tegenover moet stellen.

De aanvraag door het NOVO is gedaan namens de drie bij het NOVO aangesloten valkerijverenigingen en het Valkerij en Sigarenmakerij Museum Valkenswaard. Het NOVO heeft het certificaat ontvangen op 23 juni 2013. Foto’s van deze gelegenheid zijn elders op deze site te zien. De valkerijverenigingen en het Valkerij en Sigarenmakerij Museum Valkenswaard ontvingen een persoonlijk certificaat op 20 september 2013 tijdens een erfgoeddag die door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed in Culemborg is gehouden.certificaat_01

certificaat_02