Verbod jagen en doden van wild

Beste Leden,

Wederom aanpassingen met betrekking tot de regelingen omtrent de vogelgriep.

Artikel 2d Verbod jagen en doden van wild

 1. gebieden waar dit watervogels kan verstoren.
  In afwijking van artikel 31 Flora- en faunawet is het verboden te jagen op eenden of te jagen in
 2. faunawet opgeschort.
  vrijstellingen en ontheffingen op grond van de artikelen 65, 67, 68, 72 en 75 van de Flora- en
  betreft of watervogels kan verstoren. Daartoe zijn alle bestaande aanwijzingen, toestemmingen,
  Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden voor zover dit watervogels
 3. indien dit geschiedt:
  In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan
  a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;
  b. ter bestrijding van muskusratten;
  c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of
     Wetenschappelijk onderzoek

Lees hier het volledige bericht

 

Vogelgriep/Ophokplicht

Beste leden,
 
Bijgevoegd aan deze e-mail vinden jullie een update van de regelingen omtrent de vogelgriep. Hierin staat het volgende:
 
“In artikel 2, vierde lid, van de regeling was voorzien in een uitwerking van deze inspanningsverplichting voor niet-commercieel gehouden hoenderachtigen, roofvogels en duiven. Bij nader inzien is, gegeven de situatie dat er in Nederland geen sprake is van uitbraken bij gehouden pluimvee, een dergelijke specificatie niet nodig en kan worden volstaan met de algemene inspanningsverplichting van artikel 2, tweede lid, van de regeling. Aan deze verplichting kan bijvoorbeeld worden voldaan door het gevogelte te plaatsen in een ren. Artikel I, onderdeel A, van deze wijzigingsregeling laat om die reden artikel 2, vierde lid, vervallen.”
 
Er kan dus weer gewoon worden gejaagd en gevlogen.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
 
 
 

Valkerij erkend als cultureel immaterieel erfgoed

Het NOVO heeft dit voorjaar een voordracht gedaan om de valkerij als Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed te erkennen. Daartoe heeft zij een erfgoedzorgplan opgesteld waarin de kansen en bedreigingen voor de valkerij zijn geïnventariseerd en waarin acties zijn geformuleerd om de valkerij ook voor toekomstige generaties veilig te stellen. Een goede opleiding en overdracht van het valkeniersbedrijf naar volgende generaties is daarbij van groot belang. Maar ook het gebruik van roofvogels en de inzet daarvan bij beheer en schadebestrijding zijn onderwerpen die in de huidige tijd kritisch worden gevolgd en waar de valkerij een gedegen motivatie tegenover moet stellen.

De aanvraag door het NOVO is gedaan namens de drie bij het NOVO aangesloten valkerijverenigingen en het Valkerij en Sigarenmakerij Museum Valkenswaard. Het NOVO heeft het certificaat ontvangen op 23 juni 2013. Foto’s van deze gelegenheid zijn elders op deze site te zien. De valkerijverenigingen en het Valkerij en Sigarenmakerij Museum Valkenswaard ontvingen een persoonlijk certificaat op 20 september 2013 tijdens een erfgoeddag die door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed in Culemborg is gehouden.certificaat_01

certificaat_02