Landelijke ophokplicht en maatregelen betreffende de valkerij

Geachte leden,
 
Vanwege het vaststellen van een hoogpathogene variant van de vogelgriep (type H5 ) bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen (gemeente Dronten) is vandaag een landelijke ophokplicht voor pluimvee afgekondigd. Als NOVO hebben we daarover inmiddels contact gehad met het betreffende ministerie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op dit moment is geen sprake van een specifieke ophokplicht voor jachtvogels maar een uitbreiding op (korte) termijn van de maatregel naar jachtvogels kan niet worden uitgesloten. Het NOVO wordt daarover op de hoogte gehouden.
 
Echter, analoog aan hetgeen vorig jaar is afgekondigd, zijn de volgende maatregelen uit bijgevoegde regeling wel voor ons van toepassing:
  • artikel 17 (Een houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat het gevogelte in contact komt met gevogelte van een andere houder of met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen)
  • artikel 19 lid 1 en 2: 
    • 1. In afwijking van artikel 3.20, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
    • 2. Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren, zo nodig …….. (zie verder de bijlage).
Namens het NOVO verzoek ik u bovengenoemde maatregelen in acht te nemen. 
 
Via de NOVO website en per email zult u verder op de hoogte worden gehouden.