Vakbekwaamheidsdiploma Vogels

“De afgelopen weken is het bestuur van het NOVO meerdere malen benaderd met vragen over het ‘gerucht’ dat voor het kweken van roofvogels het Vakbekwaamheidsdiploma Vogels is benodigd. Dit gerucht vindt zijn oorsprong in de Wet Dieren / Regeling houders van dieren, waarin het houden en fokken van huisdieren als een ‘bedrijfsmatige activiteit’ wordt aangemerkt, op grond waarvan men moet beschikken over een Vakbekwaamheidsdiploma. Hieruit vloeit voort dat de valkenier die roofvogels fokt (hoe kleinschalig ook) een bedrijfsmatige activiteit verricht en daarom dient te beschikken over het Vakbekwaamheidsdiploma Vogels. Eén van de vragen luidde dan ook in hoeverre houders van de valkeniersakte (en dus in bezit zijn van een valkeniersdiploma) hiervoor vrijstelling zouden kunnen krijgen.

Het bestuur van het NOVO heeft op grond van bovenstaande vragen en zorgen uitgebreid overleg gevoerd over dit onderwerp met de uitvoerende instantie van deze wet, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

De RVO stelt dat de Regeling houders van dieren uitsluitend van toepassing is voor huisdieren/gezelschapsdieren. Hoewel onder deskundigen momenteel een discussie gaande is om te bepalen welke dieren als gezelschapsdieren worden gezien, wordt erkend dat het houden van roofvogels niet eenvoudig is en daarom ook niet echt geschikt als gezelschapsdier. De regeling is dan ook vooral bedoeld voor soorten zoals papegaaien, parkieten, duiven en dergelijke. Met andere woorden, roofvogels vallen niet onder deze regeling waardoor voor het houden van en kweken met roofvogels geen Vakbekwaamheidsdiploma Vogels is benodigd. Voor het houden van roofvogels is uitsluitend een bezitsontheffing nodig en voor het jagen een valkeniersakte.

Met dit standpunt van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland hoopt het bestuur van het NOVO de zorgen te hebben kunnen wegnemen. Mocht u in de toekomst onverhoopt met een overijverig ambtenaar te maken krijgen die een andere mening is toegedaan, verzoek ik u hem/haar met het bestuur van het NOVO contact op te laten nemen. Wij nemen het dan van u over.

Het bestuur van het NOVO”